Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics

ෆෝරම් එකට සෙට්වෙන්න

මම මේ වගේ

My Photo
ඉලංදාරියා
වෙන මොකුත් නැහැ..... මම හොද ඉලංදාරියෙක්..... දුක සතුට කදුනන කෙනෙක්... මේහැමදෙම වින්ද....... විදිනකෙනෙක්........ ජිවිතේ ගැන සරලව දකින්න පුරුදු උනකෙනෙක්......
View my complete profile
ඉලංදාරියා. Powered by Blogger.
Sunday, March 28, 2010

PostHeaderIcon සෙනෙහස බිදුනා ........


සෙනෙහස බිදුනා නොදැනිම හැඩුනා
අයෙත් ඔබවෙත එන්නන්ට බැ
ඉතිහසේ අපේ හදතුල වෙවා
එනමුදු අයේ හඩන්න බැ.........

අලුත් ලොවක් ගැන හිතන හැමවිටම
ඔබ ඇවිදින් හිතතුල රජවෙනවා
උරුමය මෙයනම් ඉවසාඉන්නම්..
ඔබ මකෙනා තුරු නැවතී ඉන්නම්.......

ආසාකලේ හැමදාම හිනාවට
එත් අන්න්තිමේ අඩන්න උනා..
වැටෙන කදුලු පිහදමනා මොහොතේ
ඔබ බොදවි මකිලා යනු පෙනුනා.........

මිතුරු දිරිය

ඉලංදාරියාව හොයන්

IP
get yours here

කියවගන්න අමාරුනම් +++

Get This